Folding Deformable Objects using

Predictive Simulation and Trajectory Optimization 

 

 

Yinxiao Li, Yonghao Yue, Danfei Xu, Eitan Grinspun, and Peter K. Allen

 

 

 

(video link)

 

(back)