Multi-Sensor Surface Analysis for Robotic Ironing

 

 

Yinxiao Li, Xiuhan Hu, Danfei Xu, Yonghao Yue, Eitan Grinspun, and Peter K. Allen

 

 

 

(Video link)

(back)