Bibtex Entry for Graphics_0121

Real-Time Soft Shadows in Dynamic Scenes using Spherical Harmonic Exponentiation
Zhong Ren, Rui Wang, John Snyder, Kun Zhou, Xinguo Liu, Bo Sun, Peter-Pike Sloan, Hujun Bao, Qunsheng Peng, and Baining Guo,
SIGGRAPH (ACM Transactions on Graphics), 2006.


@Article{CG_0121,
author = {Zhong Ren and Rui Wang and John Snyder and Kun Zhou and Xinguo Liu and Bo Sun and Peter-Pike Sloan and Hujun Bao and Qunsheng Peng and Baining Guo},
title = {{R}eal-{T}ime {S}oft {S}hadows in {D}ynamic {S}cenes using {S}pherical {H}armonic {E}xponentiation},
journal = {SIGGRAPH (ACM Transactions on Graphics)},
month = {Aug},
year = {2006}
}